Ünye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız dava karara bağlandı. Mahkeme,  işçilerin sendikamız Dev. Maden-Sen’e üye oldukları için işten çıkarıldıklarını ve yapılan iş bırakma eyleminin de yasal olduğuna karar verdi.  

Mahkeme kararının gerekçesinde; “Davacının da içinde bulunduğu sendika üyesi bir kısım işçinin iş yerinde, hijyenik ve steril olmayan, iş sağlığı açısından yetersiz çalışma koşulları ile çalışma sürelerinin iyileştirilmesi amacıyla işverene sorunlarını ilettikleri, akabinde mağduriyetin devam etmesi üzerine bir günlük iş bırakma eylemi yaptıkları, tanık anlatımlarından tozlu bir ortamda çalışılan iş yerinde havalandırma sisteminin yetersiz olduğunun anlaşıldığı, iş bırakma eyleminin şiddet içermediği, demokratik ve barışçıl olduğu, Yargıtay’ca ölçülü olarak kabul edilen süreyi aşmadığı, davacı işçinin yasal grev hakkını kullandığı, söz konusu eylemin uluslar arası normlar kapsamında toplu eylem hakkı çerçevesinde korunan bir eylem olarak kabul edilmesi gerektiği, mahkememizde seri halde açılan dosyaların davacılarının sendika üyesi oldukları ve aynı tarihte işten çıkarıldıkları ayrıca sendikadan istifa eden bazı işçilerin yeniden işe alındıkları hususu göz önünde bulundurulduğunda işveren tarafından yapılan feshin sendikal sebebe dayandığı kanaatiyle feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve mahkememizce benimsenen bilirkişi raporunda ayrıntısı tespit olunduğu üzere davacının en son aylık brüt ücretinin 3.219,01 TL olduğunun kabulü ile aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur”  kararını verdi.

Mahkeme ayrıca açıkladığı kararla, haklılığımızı bir kez daha tescil ederek yürüttüğümüz haklı mücadeleyi bu kez de hukuken gözler önüne sermiş oldu.

Taleplerimize karşılık gelen Mahkeme kararı ise şöyle;

  • Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının, davalı Ünye Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti’ deki işine iadesine,  
  • 6356 sayılı yasanın 25/5. fıkrası uyarınca ödenmesi gereken sendikal tazminat miktarının davacının işe başlatılması veya başlatılmaması şartına bağlı olmaksızın davacının 1 yıllık brüt ücreti tutarında belirlenmesine, belirlenen brüt 38.628,09 TL tutarındaki tazminatın, davalıdan alınarak davacıya verilmesi gerektiğinin tespitine, 
  • Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar gerçekleşen en çok 4 aya kadar ücret ve diğer hakların davalı şirketten alınarak davacıya verilmesi gerektiğinin belirlenmesine, belirlenen brüt 16.941,79 TL tutarındaki tazminatın, davalıdan alınarak davacıya verilmesi gerektiğinin tespitine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna, karar verilmiştir.

Ordu’nun Ünye ilçesinde Ünye Madencilik bentonit işletmesinde çalışan sendikamız Dev. Maden-Sen’de örgütlenen işçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine ilişkin gerekli önlemlerin alınması, yasalara aykırı biçimde uygulanan fazla mesaiye son verilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle 16 Aralık 2019’da direnişe geçerek 24 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirmişlerdi.

Üyelerimiz;

  • Çalışma ortamındaki aşırı tozlanmaya karşı önlem alınması,
  • 24 saat içinde 16 saate varan fazla mesaiye son verilmesi,
  • Çalışma sırasında verilmesi gereken çay ve yemek molalarının yasalarda belirtilen sürelerde uygulanması talepleri

ile başlattıkları bir günlük iş bırakma eylemi sonrasında Ünye Madencilik işvereni tarafından sendikalaştıkları ve iş kanununa ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine uymayan koşullarda çalışmaktan kaçınma haklarını kullandıkları için haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkartılmıştı.

Sendikamız hukukçularınca takip edilerek, haklılığımızı bu kez de hukuken tescil eden mahkeme kararı, onurlu maden işçilerinin ve Türkiye işçi sınıfının bir kazanımı olarak tarihe geçmiştir.

Maden İşçisinin Hakkını, Hukukunu, Sağlığını Savunmaya Devam Edeceğiz!