KÜTAHYA/BURSA TEMSİLCİSİ: Ahmet Remzi Atasoy Tel: (0543 ) 661 48 51

AYDIN/MUĞLA TEMSİLCİSİ: Mehmet Toka Tel: (533) 452 66 50

MANİSA/BALIKESİR TEMSİLCİSİ: Aydın TEPE Tel: (537) 621 63 00

ZONGULDAK TEMSİLCİSİ: Bülent TETİK Tel:  (538) 269 31 08

 

DİYARBAKIR TEMSİLCİSİ: Leyla GEZER Tel: (553) 005 3135

SİVAS TEMSİLCİSİ : Mustafa DURNAGÖZ Tel (545) 317 13 79

BÖLÜM l – GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1) SENDİKANIN ADI:

Sendikanın adı, Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası, kısaltılmış adı ise; DEV. MADEN – SEN.‘dir.

 

MADDE 2) SENDİKANIN MERKEZİ VE ADRESİ: DEV. MADEN – SEN.’in Genel merkezi Ankara’dadır.  Açık adresi, Sezenler Caddesi, Lozan Apartmanı No: 2/9   Yenişehir / ANKARA’dır.

Genel Merkez adresi Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

 

MADDE 3) SENDİKANIN KURULU BULUNDUĞU İŞ KOLU: DEV. MADEN – SEN’in kapsadığı işkolu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca çıkarılan işkolları yönetmeliğinin 3. sıra numarasında (Madencilik ve taş ocakları) belirtilen;

 

KÖMÜR MADENCİLİĞİ:

(Her cins kömür istihsalinde aynı işveren tarafından yaptırılan ve bu işlerin fer’i mutemimi mahiyetindeki yıkama, sevk gibi bilcümle yardımcı işler dahil)

– Maden Kömür İşletmeciliği,

– Linyit Kömür İşletmeciliği

– Diğer Kömürlerin işletmeciliği.

 

DEMİR MADENCİLİĞİ:

Demir Cevheri İstihsali (Aynı işveren tarafından yaptırılan, bu işin fer ve mutemimi mahiyetindeki yıkama, ayıklama, izabe, sevk gibi bilcümle yardımcı işler dahil.)

 

DEMİR GAYRİ METALLERİN İSTİHSALİ:

(Aynı işveren tarafından yaptırılan, bu işlerin fer ve mutemimi mahiyetindeki yıkama, ayıklama, izabe ve sevk gibi bilcümle yardımcı işler dahil.)

– Krom İstihsali,

– Bakır İstihsali,

– Kurşun İstihsali,

– Manganez İstihsali,

– Diğer Madenlerin İstihsali,

 

TAŞ, KİL VE KUM OCAKLARI:

Taş Ocaklarında Yapılan İşler (Taş çıkarma, kırma ve taş ocağında yapılan kesme işlemi.)

– Kil, Kum ve Çakıl Ocakları,

– Mermer Ocakları.

 

TUZLA İŞLETMELERİ:

Deniz ve Göllerden Tuz İstihracı ( Sofra tuzu imali hariç)

– Kaya Tuzu İstihraci,

– Kimya Sanayiinde kullanılan maddelerin İstihracı,

– Kükürt, fosfat, nitrat, borat, potas, sodyum, Arsenik ihtiva eden cevherler gibi kimya Sanayiinde ve suni gübre imalinde kullanılan maddelerin topraktan çıkarılması ve bunlarla ilgili tüm işler.

 

Alelum Maden Arama İşleri ( Petrol ve tabii gaz arama işleri hariç)

Müstakilen yapılan maden ve curuf temizleme, ayıklama işlerini kapsar.

 

MADDE 4) SENDİKANIN AMAÇ VE İLKELERİ:

DEV. MADEN – SEN. sınıf ve kitle sendikacılığını, diğer bir ifade ile işçilerin sermaye sınıfına karşı çıkarlarının birlikteliğini esas ve temel alan bir sendikal anlayışın sahibidir.

 

Bu temel anlayışla;

 • İşçi sınıfının hak ve çıkarlarının, çoğulcu ve katılımcı demokratik bir ortamda kazanılıp geliştirilebileceğinin bilincinde olarak kapitalist sömürünün sonucu olan her türlü soruna, yoksulluğa, baskıya ve yabancılaşmaya karşı durmayı ve mücadele etmeyi,
 • Çoğulcu, katılımcı parlamenter demokrasiyi esas alan, işçi sınıfının hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirmeye yönelik bu süreçte her türlü şiddet kullanımına karşı çıkmayı ve meşru bir tutum izlemeyi,
 • İşçi sınıfının sendikal örgütlerinin, sermaye sınıfı devlet, hükümet ve her türle siyasal parti örgütlenmeleri karşısında örgütsel ve ideolojik bağımsızlığını özenle korumaya, emek-sermaye cepheleşmesinde emekten yana atılan adımlara destek vermeyi,
 • Toplumsal değişme ve gelişme sürecinde ve bugün içinde bulunduğumuz koşullarda sermayenin üst düzey temsilcileri dışında kalan ve yaşamlarını iş gücünü satarak, aldığı ücretle sürdüren her meslekten çalışanları işçi sınıfında kapsamında sayılması gerektiği olgusu karşısında çeşitli yol ve yöntemlere bölünmüş olan ve daha da bölünmeye çalışan emekçilerin birliğinin gerçekleşmesinde katkıda bulunmayı,
 • Nesnel konuları dolayısı ile emek-sermaye çelişkisinde taraf olan ve tüm ücretlilerden oluşan Türkiye İşçi Sınıfının Sesi, hak ve özgürlüklerini kazanma ve geliştirmeye yönelik mücadelesinde birlikteliğini sağlamak için çalışmayı ve bu birlikteliği siyasal görüş, mezhep, etnik köken vb. farklılıklar gözeterek parçalama girişimlerine karşı açıkça tavır almayı ve bu bağlamda;
 • Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce farklılığı gözetmeksizin, tüm işçilerin, işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve uluslar arası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı,
 • Evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkıp demokrasiyi korumayı, yerleştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Uluslararası çalışma örgütü kararlarına ve sözleşmelere koşut olarak sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz hayata geçirmeyi, çalışma yaşamı ve koşullarını çağdaş bir düzeye ulaştırmayı,
 • Bilimsel teknolojik gelişme ve sonuçlarının çalışanların zararına işlemesini öngörün düzenlemelere karşı durmayı ve bu girişimleri önleyecek önlemleri almayı,
 • Toplumsal kalkınmayı, demokratik olmayan yöntemlerle sürdürme, anlayış ve uygulamalarına karşı mücadele etmeyi,
 • Sendikal çalışma ve faaliyetin her safhasında, sendikal içi demokrasiyi, tüm organların seçimle belirletme ve üyelerin sendikal etkinliklere demokratik katılımın sağlanması anlamında tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesini, kısaca demokrasiyi ve demokratik hukuk anlayışını her alanda egemen kılmayı, temel amaç ve ilke sayar.

 

MADDE 5) SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Ulusal düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak,

b) İşkolunda çalışan işçileri sendika çatısı altında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak,

c) Çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi; sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi; tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, özellikle grev hakkının önündeki tüm engellerin ve çalışan kesime yönelik tüm baskı ve sınırlamaların kaldırılması için mücadele etmek,

d) Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak, grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, ara bulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

e) daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılmasını, ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeye ulaşmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini, kadın, genç ve çocuk işçilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağlamak bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak,

f) Sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde, diğer bir ifade ile işçinin sermaye sınıfına karşı çıkarlarının birliği bağlamında, üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, bu amaçla kurs, seminer ve konferans düzenleyerek üyelerinin kültür düzeyini yükseltmek, mesleki bilgilerini artırmak, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türlü eğitim çalışması yapmak, eğitim araçları sağlamak, yayınlar yapmak, eğitim ve öğretim tesisleri enstitüler kurmak,

g) Üyelerinin ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması için sağlık, spor ve dinlenme tesisleri kurmak, sosyal ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak, lokaller açmak,

h) Çalışma yaşamından, Yasal düzenlemelerden toplu iş sözleşmelerinden örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklarda hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalarda taraf olmak,

ı) Üst kuruluşlara ve uluslararası sendikal örgütlere üye olmak, üyelikten ayrılmak, ulusal ve uluslararası işçi örgütleri ve emekçiler yararına çalışmalar yapan kuruluşlarla bağlantılar kurarak iş birliği, dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında yapılan gezilere katılmak,

i) Bağış olmamak üzere üyelerinin evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, yaşlılık, emeklilik ve ölümlerinde kendilerine ve yakınlarına gerekli yardımın sağlanması yolunda nakit mevcudunun % 5’inden fazla olmamak koşuluyla kurulmasına yardımcı olduğu sandıklara kredi vermek,

j) Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve devretmek,

k) Bağış olmamak üzere üyeleri için kooperatif ve vakıf kurulmasına yardımcı olmak, kurulmuş olanlara katılmak ve gerektiği hallerde bu kuruluşlara nakit mevcudunun % 10’undan fazla olmamak koşuluyla kredi vermek,

l) Üyelerinin sendika ana tüzüğünün amaç ve ilkelerini benimsemelerini sağlamak,

m) Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmaktadır.

 

MADDE 6)

ÜYELİĞİN KAZANILMASI:

Sendikaya üye olmak için

 1. Yasanın üyelik için öngördüğü niteliklere sahip bulunmak, (madencilik ve taş ocakları) iş kolunda çalışır ve 15 yaşını doldurmuş olmak,
 2. Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve Genel Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet kapısı üzerinden kabul edildiği tarihtir. Üyelik başvurusunun en geç otuz (30) gün içinde Genel Yönetim Kurulunca reddedilmemiş olması durumunda üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.
 3. Genel Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu e-Devlet kapısı üzerinden reddedebilir. Ret kararı gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısına kaydedilir ve işçiye yazılı olarak tebliğ edilir. Haklı bir neden gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin Sendikalar ve toplu Sözleşmesi Yasasında öngörülen süre ve koşullarla yetkili iş mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir.
 4. Genel Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kişilere sendika adına e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapma yetkisi verilir. İşlem yapma yetkisi verilen kişiler Bakanlığa bildirilir. Bu kişiler aynı usule göre değiştirilebilir veya yetkileri kaldırılabilir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak tüm işlemler Sendikanın Bakanlığa bildireceği yetkili kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir.”

 

 

MADDE 7)

 • ÜYELİKTEN ÇEKİLME:

Üyeler, e Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme e-Devlet kapısı üzerinden sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Üyelikten çekilen işçi bir ay daha ödenti ödemekle yükümlüdür.

Çekilmenin hüküm ve sonuç doğuracağı bir aylık süre içerisinde, işçinin üyelik başvurusunda bulunduğu diğer sendika üyeliğinden de çekilerek sendikaya yeniden üye olması halinde, sendika üyeliği kesintisiz devam eder

 • ÜYELİKTEN ÇIKARMA:

Sendika amaç ve ilkeleriyle, ana tüzük hükümlerine, yetkili organ kararlarına aykırı davranışta bulunan, Sendikayı kişisel çıkarları için kullanan üyeler, Genel Yönetim Kurulu”nun istemi, Disiplin Kurulu”nun uygun bularak Merkez Genel Kurulu’na götürmesi ve Merkez Genel Kurulu kararı ile, üyelikten çıkarılırlar.

Merkez Genel Kurulu Kararına karşı üyelerin yargıya başvurma hakkı vardır.

Üyelik, Çıkarma Kararının kesinleşmesi ile son bulur

Karar e-Devlet kapısı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye kararın tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde mahkemeye itiraz edebilir.

 

MADDE 8)

Üyeliğin güvencesi:

İşçinin, sendikanın iş kolundaki bir iş yerinden başka bir iş yerine geçmesi, aynı işkolunda ve aynı zaman da farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışması, bir yıldan fazla olmamak üzere işsiz kalmaması ve sendikanın organlarında, üst kuruluşlarında ya da yasa ile kurulmuş kuruluşlarda sendikayı ve ya işkolundaki işçileri temsilen geçici ve sürekli görev alması üyeliği etkilemez, sendikaya üyeliği devam eder. Herhangi bir askeri görev nedeniyle silah altına alınan üyenin üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır.

Sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı yada toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalışmaya devam edenler ile sendika Genel Yönetim, Genel Denetim, Genel Disiplin ve Şubelerinin Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarında ki görevleri sırasında yaşlılık ve ya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.

 

 

BÖLÜM II – SENDİKANIN YAPISI

 

MADDE 9) SENDİKANIN ORGANLARI

 

 1. YÖNETİM ORGANLARI:

 

A- Genel Merkez Organları

a) Genel Kurul

b) Genel Yönetim Kurulu

c) Genel Denetim Kurulu

d) Genel Disiplin Kurulu

 

B – Şube Organları

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetim Kurulu

d) Şube Disiplin Kurulu

 

DANIŞMA ORGANLARI:

a) Başkanlar Kurulu

b) Genel Temsilciler Kurulu

c) Şube Temsilciler kurulu

 

MADDE 10) GENEL KURULUN OLUŞUMU:

 1. Genel Kurul, sendikanın en yüksek ve yetkili organıdır. Genel Kurul; Sendikanın toplam üye sayısı 500’den az ise üyelerden, Sendikanın toplam üye sayısı beşyüz’ü (500) aşıyorsa şube genel kurullarından, şube kurulmamış bölgelerde ise üyelerden seçilecek ikiyüz (200) Sendika Genel Kurul Delegesi ve yasa ile doğal delege sayılan Genel Yönetim, Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu üyelerinden oluşur.
 2. Şube Genel Kurullarınca ya da işyerlerinde çalışan üyelerce seçilecek delegelerin toplam üye sayısına oranı gözönüne alınarak belirlenecek delege sayısı, şube genel kurullarından ya da işyerlerinde yapılacak delege seçiminden bir ay önce genel yönetim kurulunca, şubelere yada işyeri temsilcilerine bildirilir. Delege sayısını belirlemede kesirler yarım ise ya da aşıyorsa tama iblağ edilir. Ancak, üye sayısına bakılmaksızın her şube, genel kurulda en az iki delege ile temsil edilir.

 

    MADDE 11) GENEL KURULUN TOPLAMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ:

a) Gündemi genel yönetim kurulunca saptanan genel kurul, 4 yılda bir genel yönetim kurulunun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır.

b) Genel Kurulun gündemi toplantı, yer gün ve saati ile delege listesi çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, en az 15 gün önce, iki nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yerin yetkili seçim kurulu başkanlığına yazı ile bildirilir ve bu durum sendikanın internet sitesinde yayınlanır.

Ayrıca Genel kurula katılacak delegelerin, ilgili seçim kurulu başkanlığınca onaylanmış listesi ile diğer hususlar, genel kurul tarihinden 7 gün önce ve 3 gün süre ile sendika merkezinin bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir.

c) Genel kurul toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanmamışsa ikinci toplantı en çok 15 gün içinde delege ya da üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının 1/4’ünden az olmaz. Görüşülecek konunun özelliğine göre tüzükte daha yüksek bir karar yeter sayısı öngörülmüşse bu sayı dikkate alınır.

d) Genel kurula sunulacak genel yönetim kurulu çalışma, hesap raporu ve Denetim kurulu raporu ile varsa disiplin kurulu kararları ve gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce delege ya da üyelere gönderilmesi zorunludur.

e) Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri başlatır ve Başkanlık kurulunun seçimini yönetir.

f) Genel Kurul Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları genel kurul defterine yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince imzalanır.

g) Genel Kurulda hazırlanan delegelerin en az 1/10’unun yazılı istemi ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

h) Genel kurul gündemindeki konuları ve delegeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı Genel kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları Genel kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

 

c) Genel kurul toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanmamışsa ikinci toplantı en çok 15 gün içinde delege ya da üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının 1/4’ünden az olmaz. Görüşülecek konunun özelliğine göre tüzükte daha yüksek bir karar yeter sayısı öngörülmüşse bu sayı dikkate alınır.

d) Genel kurula sunulacak genel yönetim kurulu çalışma, hesap raporu ve Denetim kurulu raporu, dış denetim raporu ile varsa disiplin kurulu kararları ve gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce delege ya da üyelere gönderilmesi zorunludur.

e) Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan ya da Genel Yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır ve Başkanlık kurulunun seçimini yönetir.

f) Genel Kurul Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları genel kurul defterine yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince imzalanır.

g) Genel Kurulda hazır bulunan delegelerin en az 1/10’unun yazılı istemi ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

h) Genel kurul gündemindeki konuları ve delegeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı Genel kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları Genel kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

MADDE 12) GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Gündemi onaylamak ya da hazır bulunanların 1/10’unun yazılı istemiyle istenilen gündem maddesinin eklenmesini karara bağlamak,

b) Genel Yönetim ve Genel denetim Kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak,

c) Genel Disiplin Kurulu Kararlarını onaylamak ya da kaldırmak ve üyelikten çıkarma kararı vermek,

d) Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek karara bağlamak,

e) Genel Kurulda oylamaya katılan delege, üye sayısının salt çoğunluğunun oyu ile Anatüzük değişikliği yapmak,

f) Şubeler açmak, ya da bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek, şube kapatılmasına veya birleştirilmesine karar vermek,

g) Ulusal Konfederasyonlara uluslararası kuruluşlara üye olma ya da Genel Kurul delege tam sayısının 2/3’ünün oyu ile üyelikten ayrılma kararı vermek,

h) Sendika merkezinin başka bir ile nakline karar vermek,

ı) Taşınmaz malların satın alınması, satılması konusunda ya da diğer hususlarda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

i) Gizli oyla Genel Yönetim, Genel Denetim, Genel Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile konfederasyon Genel Kurullarına katılacak delegeler ve yedekleri seçmek,

k) Aynı işkolunda olmak şartıyla başka sendika ile birleşme veya katılma kararı vermek.

 

MADDE 13) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

a) Genel Yönetim ya da Genel Denetim Kurulu kararı ile,

b) Genel kurul üye veya delegelerin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile,

c) Olağanüstü Genel kurula, genel kurulunu yapmış şubelerin delegeleri ile genel kurullarını yapmamış şubelerin üyeliğini yitirmemiş olan eski delegeleri katılır.

d) Olağanüstü Genel Kurul, gündemi ile bağlıdır.

e) Olağanüstü Genel Kurula çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

f) Olağanüstü Genel Kurul, istem gününden başlayarak en geç 60 (Altmış) gün içinde toplanır.

 

MADDE 14) GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU:

Genel Yönetim kurulu, Genel Başkan ve Genel Sekreter ile birlikte 5 üyeden oluşur. Beş asıl üye kadar da yedek üye seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğunda aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağrılır. Oy sırası işet olduğu takdirde Yönetim Kurulu dilediği yedeği seçer.

 

Genel Yönetim kurulu üyeleri Genel kurulca, bu göreve aday olanlar arasında 17. maddede öngörülen yönetim uyarınca seçilir.

 

MADDE 15) GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI YÖNTEMİ:

Genel Yönetim kurulu onbeş günde bir önceden saptanan gündem ile Genel Başkanın yönetiminde toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda Genel Başkanın katıldığı görüş Genel Yönetim Kurulu kararı oluşturur.

 

Kararlar, karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır.

 

Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde Genel Başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.

 

 

MADDE 16) GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Yönetim Kurulundan sonra en yetkili karar ve yürütme organıdır.

 

Genel Yönetim Kurulu görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Anatüzükle belirlenen amaç ve ilkelerin yaşama geçirilmesi ve sendikal görevlerinin yerine getirilmesi için gereken tüm kararları almak,

b) Uzmanlık dairelerinin başkanlarının belirlemek için görev bölümü yapmak,

c) Anatüzüğü yorumlamak ve uygulamak,

d) Genel Kurulu ve Şube Genel Kurullarını toplantıya çağırmak,

e) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Genel Kurulca verilen yetkileri kullanmak,

f) Genel Kurula sunulacak çalışma, hesap raporları ile bütçeyi ve Anatüzük değişikliğine ilişkin tasarıları hazırlamak,

g) Genel Kurulca verilen yetkiye dayanarak şubeler açmak sınırlarını saptamak, kurucu yönetim kurulu üyelerini atamak. (Ancak Genel Yönetim kurulu, şube sınırları içindeki işyerlerini şube genel kurullarından önceki altı ay içinde başka şubeye bağlayamaz.)

h) Üyelik başvurularını karara bağlamak,

ı) Anatüzükle belirlenen amaçların gerçekleşmesi için bilimsel ve teknik bürolar kurmak, çalışacakları atamak, ücret ve çalışma koşullarını belirlemek,

i) Eğitim çalışmaları yapmak,

j) Sendika adına anlaşmalar yapmak,

k) Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

l) Boşalması durumunda, Genel Başkan ve Genel Sekreter kendi üyeleri arasından seçmek.

Ancak bu seçim, Genel Yönetim kurulu üye sayısı yedek üyelerle tamamlandıktan sonra yapılır.

m) Uzmanlık dairelerinin kurulmasına karar vermek,

n) Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlıkları çıkarmak, grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

o) Seçimle belirleyeceği sendika işyeri temsilcilerini atamak, gerektiğinde seçimleri yenilemek.

ö) Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklardan, hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak ve açılan davalara taraf olmak.

p) Sendikaya taşınır ve Genel kurulun yetki vermiş olması durumunda taşınmaz mal alınmasına, gerektiğinde satılmasına karar vermek ve bu işlemleri yapacak görevlileri belirlemek, demirbaş defterine kaydetmek ve bu demirbaşların satış ve terkinini doğrudan veya oluşturacağı komisyon eliyle yapmak.

ı) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kamuya ait ve özel kuruluşların toplantı ve gezilerine katılacak temsilcileri saptamak.

s) Genel Denetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

ş) Sendika merkezinin il sınırları içinde adres değişikliğine karar vermek,

f) Anatüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan sendika üyelerini ve yöneticilerini Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek,

u) Gerekli gördüğü illerde genel merkeze bağlı olarak çalışmak üzere “il temsilcisi” görev ile personel atamak, görev ve yetkilerini belirlemek,

ü) Mahkeme, banka vb. resmi kuruluşlar için imza sirküleri çıkarmak,

v) Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,

 

MADDE 17) GENEL BAŞKANIN SEÇİMİ:

Genel başkan, genel kurul toplantısında oy kullanan delegelerin 2/3 oyu ile seçilir, ilk turda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci turda kullanılan oyların salt çoğunluğunu sağlayan aday, bu turda salt çoğunluk sağlanamaması durumunda, üçüncü turdan en çok oy alan aday Genel Başkan seçilir.

 

MADDE 18) GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Sendikanın genel politikasına uygun olarak, sendikayı yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar katında temsil etmek,

b) Sendika içinde uyumu ve düzeni sağlamak,

c) Genel kurul toplantısını açmak, Genel Yönetim Kuruluna, Danışma kurullarına başkanlık etmek, sendikaca düzenlenen tüm toplantıları yönetmek,

 

MADDE 19) GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

a) Sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve gereklerinin yerine getirilmesi için çalışma yaşamını ve özellikle işkolunu ilgilendiren tüm verileri derlemek, yazışmaları yapmak,

b) Genel Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, toplantıdan en az bir gün önce Genel Yönetim kurulu üyelerine ulaştırmak, karar defterini tutmak ve katılan üyelere imzalatmak,

c) Genel Yönetim kurulunca alınan kararların uygulanması için uzmanlık daireleri içinde eşgüdüm sağlamak.

d) Sendika personelinin düzenli çalışmalarını sağlamak, özlük işlerini düzenlemek,

e) Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkana vekalet eder.

f) 17. madde de gösterilen yöntem uyarınca seçilir.

MADDE 20) GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU:

Genel Denetim kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Kurul üyeleri arasında bir başkan ve bir yazman seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Kurul salt çoğunlukla karar alır. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sahiptir.

 

MADDE 21) GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Genel Yönetim kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Anatüzüğe uygun olarak, yönetsel ve parasal denetimleri yapmak, daha düzenli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için Genel Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

c) Her denetim sonunda Genel Yönetim kuruluna, dönem sonunda da Genel kurula rapor vermek,

d) Genel Yönetim Kurulunun istemi üzerine şubeleri denetlemek,

e) Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.

 

MADDE 22) GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU:

Genel Disiplin Kurulu Genel Kurulca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. kurul, üyeleri arasında bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Genel Disiplin kurulu Genel Yönetim kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en çok bir ay içinde sonuçlandırır. Genel Yönetim kurulu gerektiğinde  bu süreyi uzatabilir.

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelik ve ivedilikle görüşür.

Genel disiplin kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmak zorundadır ve kararın kanıtları ayrıntılı olarak gösterilir.

 

MADDE 23) GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Disiplin kurulu, sendika üye ve yöneticileri hakkında aşağıda belirtilen cezalardan birini verir.

a) Uyarı

b) Kınamı

c) Sendika üyeliğinden sürekli olarak çıkarma istemi ile gelen yönetim kurulu kararlarına ilişkin kendi görüşünü de ekleyerek, istemi ilk Genel Kurula göndermek.

Genel Disiplin kurulunca verilen kararlar Genel Yönetim kurulunca uygulanır.

 

Genel Kurulca verilen sürekli üyelikten çıkarma cezaları kesinleşinceye kadar üyelik devam eder.

 

MADDE 24) ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU:

a) Şube Genel Kurulu, şube sınıfları içindeki üye sayısı şube zorunlu organlarında görevli üyelerle birlikte 500’den en az ise üyelerden 500’den çok ise delegelerden oluşur.

b) Delegelerle yapılacak olan Şube Genel Kurulu, şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile işyerlerinde çalışan üyelerce seçilen 100 delegen oluşur.

c) Şube Genel Kuruluna işyerlerinden seçilecek delegelerin sayısı, Genel Yönetim Kurulunca, Şube sınıfları içindeki toplam üye sayısının delege sayısına oranı göz önüne alınarak belirlenip ilgili şubeye genel kurulundan bir ay önce bildirilir. İşyerlerinden seçilecek delege sayısı belirlemede kesirler yarım ise ya da aşıyorsa tama iblağ edilir. Ancak, üye sayısına bakılmaksızın her işyeri şu genel kurulundan en az bir delege ile temsil edilir.

d) Şube Genel Kurullarına katılacak delegelerin seçim tarihi, yeri ve seçime katılacak üyelerin listesi şube yönetim kurulunca işyerlerinde seçim 7 gün önce ve üç gün süre ile ilan edilir.

e) Yeni kurulan (kurucu yönetim kurulu üyelerin ataması yoluyla) şubelerin genel kulları en geç 6 ay içinde toplanır.

 

MADDE 25) ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ:

a) Şube Genel Kurulu dört yılda bir Merkez Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç ay önce toplanır. Toplantı tarihi, Genel Yönetim Kurulunca belirlenir. Gündemi ve yapılacağı yer şube yönetim kurulunca saptanır.

b) Şube genel kurulunun gündemi, yer, gün ve saati ile ya da delege listesi, çoğunluk olmadığı taktirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, iki nüsha olarak, toplantıdan en az 15 gün önce şube genel kurulunun yapılacağı Sendikanın Web sitesinde yayınlanır.

c) Şube genel kurulunun toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı en geç 15 gün içinde, delege ya da tüm iye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.

d) Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının 1/4’ünden az olamaz.

e) Şube genel kuruluna sunulacak şube yönetim kurulu çalışma raporu ile denetim kurulu raporunun delegelere ya da üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.

f) Şube genel kurul çalışmalarının şube başkanı ya da yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır ve başkanlık kurulun seçimini yönetir.

g) Şube genel kurulu başkanlık kurulu açık oyla seçilen bir başkan iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur.

h) Şube genel kurulunda hazır bulunan delege ya da üyelerin 1/10’unun yazılı istemi ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınmasını kararlaştır.

ı) Şube genel kurulu gündemindeki konuları ve delegeler ya da üyeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. üye sayısı genel kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları genel kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

 

MADDE 26) ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Gündemi onaylamak ya da hazır bulunanların 1/10 ‘unun yazılı istemi ile istenilen gündem maddesi eklenmesini kararlaştırır.

b) Şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşüp karar bağlamak.

c) Şubeye ilişkin sorunları görüşüp şube yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,

d) Gizli oyla şube başkanlık ile yönetim, denetim ve disiplinin kuralları asıl ve yedek üyelerini, Genel kurul delegelerini seçmek.

 

MADDE 27) OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU:

Olağanüstü şube genel kurulu aşağıda belirtilen koşullarda toplanır:

a) Şube yönetim ya da denetim kurulu kararı ile,

b) Şube genel kurul delegelerinin ya da üyelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile,

c) Genel Yönetim kurulu Kararı ile,

d) Olağanüstü şube genel kurulu ilan edilen gündemi ile sınırlıdır.

e) Olağanüstü şube genel kurulu, istem gününden başlayarak en geç 60(altmış) gün içinde toplanır.

 

MADDE 28) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU:

Şube Yönetim kurulu, başkan ile birlikte 5 üyeden oluşur.

Şube Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağrılır.

 

MADDE 29) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ:

Şube yönetim kurulu onbeş günde bir, önceden saptanan günde, başkanın yönteminde toplanır. Başkanın yokluğunda toplantıyı Şube Genel Sekreteri yönetir. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı görüş yönetim kurulu kararını oluşturur.

Kararlar, karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır. Gündemin hazırlanması ve kararların deftere yazılması sekreterin görevidir.

Şube yönetim kurulu gerektiğinde, başkanın ya da iki üyesinin istemi her zaman toplanır.

 

MADDE 30) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) İlk toplantısında, üyeleri arasından, iki sekreter ve bir sayman seçmek,

b) Şube sınırları içindeki işyerlerini örgütlemek,

c) Genel Yönetim Kurulunun vereceği yetki sınırları içinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde işverenlerle görüşmek çıkan sorunları çözümlemek,

d) Üye ve temsilcilerle toplantılar yapmak ya da bu amaçla görevlileri belirlemek,

e) Üyelik başvurularını incelemek, üyelik belgelerini görüşü ile birlikte Genel Yönetim Kuruluna iletmek,

f) Genel Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, Genel Yönetim Kurulunun yetki vermesi durumunda işyeri temsilcileri seçimini yaparak genel yönetime bildirmek,

g) Şube sınırları içinde, çerçevesi Genel Yönetim Kurulunca saptanan eğitim çalışmaları yapmak,

h) Bölge içindeki örgüt seçimleri ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, Genel Yönetim Kurulunun bu konuda vereceği görevleri yerine getirmek,

ı) Şube denetim kurulunu toplantıya çağırmak, saptadığı usulsüzlükleri Genel Yönetim Kuruluna bildirmek.

i) Şube denetim kurulunu toplantıya çağrılmasını Genel Yönetim kurulundan istemek,

j) Şube Disiplin Kurulu kararlarını uygulamak,

k) Şube harcamalarını onaylamak,

l) Anatüzük ve yönetmelik hükümlerini uygulamak,

 

MADDE 31) ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Anatüzük ve yönetmelik hükümleri ile sınırlı olarak, şubeyi temsil etmek,

b) Şube yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

c) Şube çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak, çalışmaları ve hesapları denetlemek, uyarılarda bulunmak.

d) Şube görevlilerinin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,

e) İki imza ile yapılacak yazışmaları ve işlemleri imzalamak,

f) Üyeler, temsilciler ve işverenlerle toplantılar yaparak bölgesindeki sorunları çözümlemek,

g) Genel Yönetim Kurulu kararı ile Anatüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

h) Gerektiğinde, sonradan Şube Yönetim Kurulunun onayı alınmak üzere 1.000.000.- TL’sına kadar harcama yapmak.

 

MADDE 32) ŞUBE DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU:

Şube denetim kurulu şube genel kurulunca seçilen 3 (üç) üyeden oluşur. asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Başkan dahil her bir oy hakkına sahiptir.

 

MADDE 33) ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Şube Yönetim kurulu çalışmalarının Genel Kurul Kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Anatüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha verimli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için şube yönetim kuruluna öneride bulunmak,

c) Her denetim sonunda şube yönetim kuruluna ve Genel Yönetim kuruluna, dönem sonunda da bir örneği Genel Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere şube genel kurulan rapor vermek,

d) Şube yönetim kurulunun istemi üzerine denetimler yapmak,

e) Gerektiğinde şube yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek,

 

MADDE 34) ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ:

Şube Disiplin Kurulu, şube genel kurulunca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Şube Disiplin Kurulu, şube yönetim kurulunun istemi üzerine toplanır. Ve önüne gelen konuyu en geç bir ay içinde karara bağlar. Şube Yönetim kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir.

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılmazlar. Yerlerine geçici oyarak yedekleri çağrılır. kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelikle görüşür.

Şube disiplin kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karar verir. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olur ve kanıtlar kararda ayrıntılı olarak gösterilir.

 

MADDE 35) ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Şube Disiplin Kurulu, şube üyeleri ve yöneticileri hakkında uyarı ya da kınama cezası verir.

Şube Disiplin Kurulu, önüne gelen konuda daha ağır bir ceza verilmesi kanısına varırsa,görüşü ile birlikte dosyayı gereği yapılmak üzere Genel Yönetim Kuruluna göndermesi için şube yönetim kuruluna verir.

Şube Disiplin kurulunca verilen kararlar şube yönetim kurulunca uygulanır.

 

MADDE 36) BAŞKANLAR KURULU:

Başkanlar Kurulu, genel Başkanın yönetiminde, Genel Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü zamanda toplanır. Gündemde yer almayan konuların görüşülmesi toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.

 

MADDE 37) GENEL TEMSİLCİLER KURULU:

Genel temsilciler kurulu Genel Başkan yönetiminde, genel yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri, şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile işyeri baştemsilcilerinden  oluşur. Yılda en az bir kez yapılır.

Genel temsilciler kurulu Genel Yönetim kurulu ve hazırladığı günden uyarınca toplanır.

 

MADDE 38) ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU:

Şube temsilciler kurulu, şube başkanının yönetiminde şube yönetim, şube denetim ve şube disiplin kurulu üyeleri ile işyeri temsilcilerinden oluşur. Yılda en az bir kez yapılır.

Şube temsilciler kurulu, şube yönetim kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarınca toplanır.

 

MADDE 39) UZMANLIK DAİRELERİ:

Sendika işlerinin daha düzenli ve verimli yürüyebilmesi için Genel Yönetim kurul kararı ile uzmanlık daireleri oluşturulur. Her uzmanlık dairesinin kuruluşu görevi, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir yönetmelik hazırlanır.

Uzmanlık daireleri genel yönetim kurulu kararı ile kurul üyelerinden birisine bağlanır.

 

BÖLÜM lll -GELİR VE GİDERLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

MADDE 40) GELİRLER:

Sendikanın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Üyelik ödentisi (aidat) : Üyenin bir aylık çıplak net ücretinin 1/30’u dur.

b) Mal Varlığı Gelirleri : Sendikanın mal varlığı, gelirleri, para ve taşınır-taşınmaz mallarından sağlanan gelirler ve bu değerlerin devir, temlik ve satışlarından elde edilen kazançlar,

c) Yasal bağışlar,

d) Sosyal ve kültürel etkinlik gelirleri,

e) Genel Yönetim Kurulu tarafından kabulü uygun görülen, gerçek ve tüzel kişilerden ve sendikanın üyesi bulunduğu Konfederasyon ile uluslararası örgütlerden sağlanan yasal bağışlar.

 

MADDE 41) GELİRLERİN KULLANILMA YÖNTEMİ:

a) Sendikanın gelirleri, yasanın öngördüğü bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. Sendikanın kasasında zorunlu giderler için 3.500.- TL’sine (üçbinbeşyüz) kadar nakit para tutulabilir. Ancak kasada 3.500.-TL’nin (üçbinbeşyüz) üzerinde nakit bulundurabilmesi Genel Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

b) Sendika adına para çekmek; biri birinci derece imza yetkisi bulunan iki Genel Yönetim Kurulu üyesinin imzası ile olanaklıdır.

Birinci derece imza yetkisi, Genel Başkan, Genel Sekreter ve Mali Daire Başkanına aittir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ikinci derece imza yetkisine sahiptir.

 

MADDE 42) GİDERLER:

a) Harcamalar bütçeye uygun olarak Genel Yönetim Kurul kararı ile yapılır.

b) Ödenti ve diğer gelirlerin en az % 5’i eğitime ayrılır.

 

BÖLÜM lV – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 43) TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER VE KAYITLAR:

Aşağıda belirtilen defterler ve kayıtların tutulması zorunludur.

Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu karar defterleri,

Üyelerle ilgili bilgilerin yer aldığı üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri

Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri-i kebir,

4) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ,

5) Zimmet defteri,

6) Bilanço ve kesin hesap defteri,

7) Gelen evrakın asıl giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,

8) Genel Yönetim Kurulu kararı ile bastırılan sıra numaralı, mühürlü, kopyalı gelir makbuzları ile giderlerin fatura ve belgelerinin saklanacağı dosyalar,

B) Yukarıda (1), (3) ve (4), sıra numaralı bentlerde yazılı defteler notere onaylatılır.

C) Şubelerde tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

 

MADDE 44) SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN ÜCRET VE HİZMET ÖDENEKLERİ:

a) Sendikada ücretli çalışan seçilmiş yöneticilere ödenecek her türlü ödemeler ile ücret, yolluk ve diğer ödemeler bütçe ile belirlenir ve bu esaslara göre ödeme yapılır.

b) Sendikanın seçimli ücretli kadrolarında çalışan yöneticilerin ölüm, yeniden seçilmeme ve çekilme (istifa) gibi nedenlerden herhangi birisi ile görevlerinden ayrılmaları halinde, kendilerine veya yasal mirasçılarına görevde geçen her bilfiil çalışma yılına karşılık 30 günlük ücretleri tutarında hizmet ödeneği verilir. Aynı dönem içinde bir defadan fazla hizmet ödeneği ödenmez.

Hizmet ödeneklerinin hesabında, bir yıldan artan süreler için ödeneğin yıllık oranı üzerinden hesaplama yapılır.

c) Hizmet ödenekleri, sendika ve bağlı şubelerin her Olağan Genel Kurul toplantısından sonra, görev yaptıkları sürelerle ilgili olarak, göreve yeniden seçilseler bile (1) bir ay içinde ödenir. Ödenen hizmet ödenekleri avans mahiyetinde olmayıp kesin hesap niteliğindedir.

 

MADDE 45) YÖNETMELİKLER:

Sendikanın amaçlarının gerçekleşmesi, çalışmaların daha düzenli yürütülmesi için bu Anatüzüğe aykırı olmayan yönetmelikler düzenlenerek uygulanabilir.

Bu Anatüzükte öngörülen yönetmelikler, Genel Yönetim Kurulu tarafından öncelik sırasına göre hazırlanıp karara bağlanır ve yürürlüğe konur.

Uygulamaya konulan yönetmelikler, bu Anatüzüğün ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 46) FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ:

Genel Kurula katılan üye veya delege sayısının 2/3’ünün oyu ile Sendika tüzel kişiliğinin sona ermesine karar verilmesi durumunda, sendikan tüm parası, mal varlığı borç ve alacakları, üyesi bulunduğu üst kuruluşa aktarılır.

 

MADDE 47) ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ:

 

Dev.Maden-sen. Sendikası, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesidir.

 

MADDE 48) YÖNETİCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER:

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Türkçe okur yazar olmak,
 3. Medeni haklarını kullanmaya bir engeli bulunmamak,
 4. Madencilik sektöründe çalışıyor ve sendika üyesi olmak,
 5. Zimmet, ihtilas irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile suistimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından biriyle veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç toplam bir veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş bulunmak; Türk Ceza Kanununun 2. kitabının 1. babında suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından veya Türk Ceza Kanunun 312. maddesinin 2. fıkrasında yazılı halkı; sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin veya düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından veya TCK’nın 536. maddesinin 1., 2., 4 fıkralarında yazılı eylemle, aynı kanunun 537. maddesinin 1., 2., 3., 4 ve 5. fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olmamak şarttır.

 

MADDE 49) SENDİKANIN KURUCULARI:

 

1959 yılında kurulan Dev. Maden – Sen’in kurucuları;

 

S.No:  Adı Soyadı        :      Mesleği     :   İşyeri Adresi                  :     İkametgah Adresi            :

 

 1. Raşit ŞAHİN               İşçi                  MTA Gnl. Müd.                       Sezenler Cad. No: 2/9 ANK.
 2. Mustafa ÖZDAMAR   İşçi                  MTA Gnl. Müd.                       Sezenler Cad. No: 2/9 ANK.
 3. Ali KASAPLI               İşçi                  MTA Gnl. Müd.                       Sezenler Cad. No: 2/9 ANK
 4. İsmet UZUN               İşçi                  MTA Gnl. Müd.                       Sezenler Cad. No: 2/9 ANK
 5. Necip POLAT             İşçi                  MTA Gnl. Müd.                       Sezenler Cad. No: 2/9 ANK
 6. Oktay KUTAY             İşçi                  MTA Gnl. Müd.                       Sezenler Cad. No: 2/9 ANK
 7. Nurettin ORUÇ          İşçi                   MTA Gnl. Müd.                      Sezenler Cad. No: 2/9 ANK

 

 

MADDE 50) ANATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜK TARİHİ:

Değişmiş ve yeniden düzenlenmiş haliyle bu Dev. Maden – Sen. Anatüzüğü 24.04.2016 tarihinden itibaren geçerlidir.