Bu gün 7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü

Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)’ya göre, İnsana Yakışır İş: “ İnsanların çalışma yaşamındaki özlemlerini yansıtmaktadır. Kastedilen, üretken ve adil bir ücret getiren, işyerinde güvenli ve ailelere sosyal konuma sağlayan, kişisel gelişim ve toplumla bütünleşme açısından daha iyi fırsatlar sunan, insanların kaygılarını serbestçe dile getirme özgürlüğüne sahip oldukları, örgütlenerek yaşamlarını etkileyen kararların alınmasına katılabildikleri, tüm kadınlar ve erkeklerin eşit fırsatlardan yararlanıp eşit muamele gördükleri işlerdir.”

Ancak İLO tarafından belirtilen yukarıdaki durumun tersine hem dünyanın birçok yerinde hem de ülkemizde işçiler, İnsana Yakışır İş te değil, İnsana Yakışır Olmayan İş te, yani kölelik koşullarını aratmayan çalışma koşulları, açlık sınırında bir ücret dayatması altında yaşamaya razı edilmek isteniyor.

İşçiler, İnsana Yakışır İş te insanca çalışacakları bir çalışma yaşamı biryana başta işsizlik olmak üzere adaletsizlik, eşitsizlik, ayrımcılık altında; düşük ücret, uzun sürelerde çalışma, iş cinayeti ile meslek hastalıklarına yakalanma riski altında, cinsiyet ayrımcılığına maruz kalarak en temel hakları olan sendikal haklarından yoksun olarak esnek, kuralsız ve güvencesiz olarak çalıştırılıyor.

Son 20 yıllık dönemde tüm dünyada işçilerin üretkenliği küresel olarak artarken bunun ekonomik faydaları bu mal ve hizmetleri üreten işçilerden esirgeniyor.

Bu böyle gitmez!

Bir taraftan refah seviyesini gittikçe artıran sermaye, diğer yandan yerinde sayan hatta geriye giden hak kayıpları. Bu eşitsizlik ve adaletsizlikle yaşamaya zorunlu değiliz, bunu kabul etmiyoruz.

Acımasızca uygulanan sermaye yanlısı neo liberal ekonomi politikalarının işçileri, yoksulluğa itmesine, işsiz bırakmasına, çalışırken öldüğü, sakatlandığı, meslek hastalığına yakalandığı acımasızlığa ve insanca yaşanacak bir gelecekten mahrum etmesine izin vermeyeceğiz.

Bu adaletsizliği ve eşitsizliği örgütlenerek, sendikalaşarak, dayanışarak, gücümüzü büyüterek geriletecek ve eşitçe yaşanacak sömürüsüz bir toplumsal düzeni mücadele ederek kuracağız.

Beklemiyoruz, geç kalmıyoruz. Hemen şimdi İnsana Yakışır İş, İnsanca Yaşayacağımız Bir Gelecek İstiyoruz!

İnsana Yakışır İş, İnsanca ve Hakça  Yaşayabileceğimiz Bir Gelecek için DİSK’te, Dev.Maden-Sen’de  örgütleniyoruz.