Ordu Ünye’de Ünye Madencilik’te çalışan işçilerin sendikamıza üye olarak insanca çalışma koşulları ve geçinebilecek bir ücret ve sosyal hak talebi ile başlattıkları örgütlenme çalışmalarından rahatsız olan maden işvereni üyelerimizden 10 işçiyi hukuksuzca işten çıkarmış, işçilerin anayasal hakları olan sendikalaşma ve işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması taleplerine kulak tıkamıştı.

Ünye Madencilik işvereni, işçileri adeta köle gibi çalıştırıp, çok düşük ücretle sağlıksız koşullarda çalışmaya mahkum ettiği işçileri haftanın her günü zorla fazla mesaiye tabi tutmuş ve yaptırdığı fazla mesaiyi ödememişti. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini de uygulamayan işverenin, üyelerimizin ürettikleri bentonit madeninden çıkan kimyasal tozun işçi sağlığını tehdit ettiğini, gerekli önlemlerin alınarak madendeki havalandırmanın sağlanması talebi de karşılık bulmamıştı. 

Bunun üzerine maden ocağında çalışan işçiler, çalışma koşullarının işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun hale getirilmesi ve insanca çalışıp yaşayacakları haklarının verilmesi talebiyle bir gün boyunca iş bırakma eylemi gerçekleştirmişlerdi. Ünye Madencilik işvereni, işçilerin haklı talepleri olan sorunları çözeceğine işçilerin eylemini “Kanunsuz Grev” olarak nitelemiş, işçilerden 10 üyemizi işten atarak sendikal haklara ilişkin düşmanlığını tescillemiş ve işyerindeki diğer işçilere de gözdağı vermişti.

Sendikamız Dev Maden Sen’in Ünye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde (İş Mahkemesi Sıfatıyla) açmış olduğu “işe iade ve sendikal tazminat talebi” davası kazanımla sonuçlanmış, Mahkeme işçilerin sendikalaşarak Dev. Maden-Sen’e üye oldukları için işten çıkarıldıklarını ve yapılan İş Bırakma Eylemini de “Kanunsuz Grev” değil yasal bir hak eylemi olduğuna karar vermişti. Ünye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde (İş Mahkemesi Sıfatıyla) verdiği bu ve diğer dokuz davanın gerekçeli kararında özetle: “1-Davanın KABULÜ İLE; a) Davalı işverence yapılan feshin GEÇERSİZLİĞİNE, davacının, davalı ÜNYE MADENCİLİK SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ’ deki İŞİNE İADESİNE, b)6356 sayılı yasanın 25/5. fıkrası uyarınca ödenmesi gereken sendikal tazminat miktarının davacının işe başlatılması veya başlatılmaması şartına bağlı olmaksızın davacının 1 yıllık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, belirlenen brüt tutarındaki tazminatın, davalıdan alınarak davacıya verilmesi gerektiğinin TESPİTİNE, c) Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar gerçekleşen en çok 4 aya kadar ücret ve diğer hakların davalı şirketten alınarak davacıya verilmesi gerektiğinin BELİRLENMESİNE, belirlenen brüt tutarındaki tazminatın, davalıdan alınarak davacıya verilmesi gerektiğinin TESPİTİNE, davacının ise başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna” kararını vermişti.

Karara itiraz eden Ünye Madencilik işvereni, “İşçilerin hukuka aykırı olarak yaptığı iş bırakma eylemi nedeniyle” işten çıkarmaların kanuna uygun olduğunu belirterek, davanın bozulması için Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’ne başvurmuştu.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi verdiği kararla bir kez daha haklılığımızı tescilledi. Ve  “Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine, davalı tarafça ileri sürülen tüm istinaf sebeplerinin ilk derece mahkemesince usul ve yasaya uygun bir şekilde değerlendirilerek hüküm kurulmasına göre davalı vekilinin yerinde bulunmayan istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’nın 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmış, açıklanan sebeplerle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. HÜKÜM: YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE; 1-İlk derece mahkemesinin kararının yasal ve hukuksal gerekçeleri ile dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığından 6100 sayılı HMK’nun madde 3 ESASTAN REDDİ” kararı verdi.

İşçilerin Anayasal hakları olan sendikalaşma hakkı ve insanca çalışıp yaşayacakları tüm hakları için verdikleri hukuk mücadelemiz bir kez daha tüm maden işçilerine ve Türkiye işçi sınıfına armağan olsun. Kararlılıkla sürdürdüğümüz yürüyüşümüze tüm yasal haklarını alarak başları dik olarak devam eden 10 madenci üyemizle birlikte bir kez daha İşverenin Hukuksuzluğuna Pabuç Bırakmadık.

Yaşasın İşçilerin örgütlü birliği ve mücadelemiz!