Sendikamızın 17. Olağan genel kurulunca Ana Tüzükte yapılan değişiklikler aşağıdadır.

 • Tüzüğün 6. Maddesi, 6356/17. Maddesi gereği E-Devlet düzenlemesine aşağıdaki şekilde uyarlanmıştır.

MADDE-6      

ÜYELİĞİN KAZANILMASI:

Sendikaya üye olmak için

 1. Yasanın üyelik için öngördüğü niteliklere sahip bulunmak, maden iş kolunda çalışır ve 15 yaşını doldurmuş olmak,
 2. Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve Genel Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet kapısı üzerinden kabul edildiği tarihtir. Üyelik başvurusunun en geç otuz (30) gün içinde Genel Yönetim Kurulunca reddedilmemiş olması durumunda üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.
 3. Genel Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu e-Devlet kapısı üzerinden reddedebilir. Ret kararı gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısına kaydedilir ve işçiye yazılı olarak tebliğ edilir. Haklı bir neden gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin Sendikalar ve toplu Sözleşmesi Yasasında öngörülen süre ve koşullarla yetkili iş mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir.
 4. Genel Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kişilere sendika adına e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapma yetkisi verilir. İşlem yapma yetkisi verilen kişiler Bakanlığa bildirilir. Bu kişiler aynı usule göre değiştirilebilir veya yetkileri kaldırılabilir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak tüm işlemler Sendikanın Bakanlığa bildireceği yetkili kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir.

2-Tüzüğün 7. Maddesi, 6356/19. Maddesi gereği e-Devlet düzenlemesine aşağıdaki şekilde uyarlanmıştır.

MADDE-7

A-ÜYELİKTEN ÇEKİLME:

Üyeler, e Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme e-Devlet kapısı üzerinden sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Üyelikten çekilen işçi bir ay daha ödenti ödemekle yükümlüdür.

Çekilmenin hüküm ve sonuç doğuracağı bir aylık süre içerisinde, işçinin üyelik başvurusunda bulunduğu diğer sendika üyeliğinden de çekilerek sendikaya yeniden üye olması halinde, sendika üyeliği kesintisiz devam eder.

 • Tüzüğün 7. Maddesi B, 6356/19 maddesi 4. Fıkrası gereği e-Devlet düzenlemesine göre aşağıda ki şekilde uyarlanmıştır.

“Madde 7:

B- ÜYELİKTEN ÇIKARMA:

Karar e-Devlet kapısı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye kararın tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

 • Tüzüğün üyelik ile ilgili maddelerinin 6356/19 maddesindeki düzenlemelere aşağıda ki şekilde uygun hale getirilmiştir.

Madde-8:

Üyeliğin güvencesi:

İşçinin, sendikanın iş kolundaki bir iş yerinden başka bir iş yerine geçmesi, aynı işkolunda ve aynı zaman da farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışması, bir yıldan fazla olmamak üzere işsiz kalmaması ve sendikanın organlarında, üst kuruluşlarında ya da yasa ile kurulmuş kuruluşlarda sendikayı ve ya işkolundaki işçileri temsilen geçici ve sürekli görev alması üyeliği etkilemez, sendikaya üyeliği devam eder. Herhangi bir askeri görev nedeniyle silah altına alınan üyenin üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır.

Sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı yada toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalışmaya devam edenler ile sendika Genel Yönetim, Genel Denetim, Genel Disiplin ve Şubelerinin Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarında ki görevleri sırasında yaşlılık ve ya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.

 • Tüzüğün 9.maddesi 6356/9. Madde ve yasa isminin değişmesi nedeniyle aşağıda ki şekilde yeniden düzenlemiştir.

Madde 9 GENEL KURUL

 1. Sendika Genel Kurulu, sendikanın en yüksek ve yetkili organı olup, üyelerden; sendikanın üye sayısı beşyüz’ü (500) aşıyorsa şube genel kurullarından seçilecek ikiyüz’ü (200) Sendika Genel Kurul Delegesi ve yasa ile doğal delege sayılan Genel Yönetim, Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu üyelerinden oluşur.

6-) Tüzüğün 11. Maddesi 6356/12, 13 ve 14. Maddesine göre yeniden düzenlenmiştir.

MADDE -11

     GENEL KURULUN TOPLAMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ:

 1. a) Gündemi genel yönetim kurulunca saptanan genel kurul, 4 yılda bir genel yönetim kurulunun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır.
 2. b) Genel Kurulun gündemi toplantı, yer gün ve saati ile delege listesi çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, en az 15 gün önce, iki nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yerin yetkili seçim kurulu başkanlığına yazı ile bildirilir ve bu durum sendikanın internet sitesinde yayınlanır.

Ayrıca Genel kurula katılacak delegelerin, ilgili seçim kurulu başkanlığınca onaylanmış listesi ile diğer hususlar, genel kurul tarihinden 7 gün önce ve 3 gün süre ile sendika merkezinin bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir.

 1. c) Genel kurul toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanmamışsa ikinci toplantı en çok 15 gün içinde delege ya da üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının 1/4’ünden az olmaz. Görüşülecek konunun özelliğine göre tüzükte daha yüksek bir karar yeter sayısı öngörülmüşse bu sayı dikkate alınır.

 1. d) Genel kurula sunulacak genel yönetim kurulu çalışma, hesap raporu ve Denetim kurulu raporu ile varsa disiplin kurulu kararları ve gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce delege ya da üyelere gönderilmesi zorunludur.
 2. e) Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri başlatır ve Başkanlık kurulunun seçimini yönetir.
 3. f) Genel Kurul Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları genel kurul defterine yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince imzalanır.
 4. g) Genel Kurulda hazırlanan delegelerin en az 1/10’unun yazılı istemi ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 5. h) Genel kurul gündemindeki konuları ve delegeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı Genel kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları Genel kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

 

7-) Tüzüğün 13. Maddesi 6356/4. Maddesine göre yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 13)

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

 1. a) Genel Yönetim ya da Genel Denetim Kurulu kararı ile,
 2. b) Genel kurul üye veya delegelerin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile,
 3. c) Olağanüstü Genel kurula, genel kurulunu yapmış şubelerin delegeleri ile genel kurullarını yapmamış şubelerin üyeliğini yitirmemiş olan eski delegeleri katılır.
 4. d) Olağanüstü Genel Kurul, gündemi ile bağlıdır.
 5. e) Olağanüstü Genel Kurula çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
 6. f) Olağanüstü Genel Kurul, istem gününden başlayarak en geç 60 gün içinde toplanır.

😎 Tüzüğün 48. Maddesi yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 48)

YÖNETİCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER:

Sendika yöneticisi olabilmek için, Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Yasa’sının öngördüğü niteliklere sahip bulunmak zorunludur.

9-) Tüzüğün 40. Maddesi yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 40)

GELİRLER:

Sendikanın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. a) Üyelik ödentisi (aidat) : Üyelik aidatı en fazla Üyenin bir aylık çıplak net ücretinin 1/30’u dur. Yönetim Kurulu kararı ile bu oran en fazla %50 oranında düşürülebilir.
 2. b) Mal Varlığı Gelirleri: Sendikanın mal varlığı, gelirleri, para ve taşınır-taşınmaz mallarından sağlanan gelirler ve bu değerlerin devir, temlik ve satışlarından elde edilen kazançlar,
 3. c) Yasal bağışlar,
 4. d) Sosyal ve kültürel etkinlik gelirleri,
 5. e) Genel Yönetim Kurulu tarafından kabulü uygun görülen, gerçek ve tüzel kişilerden ve sendikanın üyesi bulunduğu Konfederasyon ile uluslararası örgütlerden sağlanan yasal bağışlar.