ILO’nun Sosyal Adaletin Geliştirilmesi Uluslararası Çalışma Konferansı 111. Oturum, 2023 raporunda, iş kalitesinin önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtilerek, “İnsana Yakışır İş sosyal adaletin temelidir” vurgusu yapıldı.

Raporda, çalışma yaşamında temel ilkeler ve hakların elde edilmesi, özgürce seçilmiş istihdam fırsatlarına eşit bir temelde erişmek ve adil dağıtım sonuçlarına yönelik işgücü ilişkilerini dengelemek için gerekli yetkinlikleri sağlamaktadır” denildi.

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, raporun önsözünde, “Uluslararası Çalışma Konferansı’na sunduğum bu ilk rapor, sosyal adaletin geliştirilmesi ve insana yakışır işin teşvik edilmesi ile ilgili vizyonumu ortaya koymaktadır. Günümüz çalışma yaşamının karşı karşıya olduğu ve hemen harekete geçmemiz gereken kalıcı adaletsizlikler, eşitsizlikler ve güvensizlikler gibi yalın gerçeklikleri incelemektedir. Raporda, söz konusu gerçeklikleri insana yakışır iş üzerinden ele almak için ILO’nun yanı sıra hükümetler ve işçi ve işveren örgütlerinin gerekli göreceği eylemler göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca, kurumlar arası bütünleşik eylem dahil olmak üzere insan merkezli ve hak temelli yaklaşımımızı ilerletmek için gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde var olan stratejik fırsatlar vurgulanmaktadır.” dedi.

Raporda öne çıkanlar Şöyle:

  • Ülkelerin büyük çoğunluğunda gelir eşitsizliği artmıştır. Aynı zamanda, yüksek gelirli ülkelerde ortalama reel ücret artışı, ortalama işgücü verimliliği artışının gerisinde kalmıştır. Bu eğilimler, işçilerin ortalamada ekonomik büyümeden daha küçük bir pay aldığını göstermektedir.
  • ILO, insan merkezli bir yaklaşımın geliştirilmesi konusunda halihazırda önemli adımlar atmıştır. 2022 yılında çalışma yaşamında temel ilkeler ve hakların beşinci kategorisinin kabul edilmesiyle birlikte, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı artık bir ayrıcalık değil, tüm çalışanlar için bir haktır.
  • Çocuk işçiliği, modern kölelik, ayrımcılık ve güvensiz çalışma ortamları gibi adaletsizliklerle mücadele etmek ve işyerinde temel ilke ve hakları uygulamaya koymak için yapılması gereken çok şey vardır. Bu, ILO için hem bir görev hem de bir zorunluluktur.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği için dönüştürücü bir gündemin gerçekleştirilmesinde önemli ilerleme kaydedilmiş olsa da cinsiyete dayalı ücret eşitsizlikleri devam etmektedir ve kadınlara özgü olarak görülen mesleklerde ve sektörlerdeki çalışmalar hafife alınmaya ve düşük ücretlendirilmeye devam etmektedir.  
  • Eşitsizlikleri gidermek ve herkese fırsatlar sağlamak için istihdam politikaları ve müdahalelerinin, işgücü piyasalarındaki en savunmasız grupların beklentilerini artıracak şekilde tasarlanması gerekir.
  • Mevcut hayat pahalılığı krizinin özellikle düşük ücretli işçiler üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, yoksulluk ve eşitsizliğin artmasını önlemek için asgari ücretler dahil olmak üzere ücret politikalarını yeniden uygulamaya koymak için harekete geçilmesi gerekiyor
  • Adil, hakkaniyete uygun ve kapsayıcı sonuçların sağlanmasında rol oynamaya devam eden bir kurum da toplu pazarlıktır.

Raporun tamamı için linke tıklayınız: Sosyal Adaletin Geliştirilmesipdf – 0.8 MB